Vad gäller vi hyra?

Vid framförande och nytjande av maskiner och annan övrig utrustning i naturen faller stort ansvar på brukaren av våra produkter. Här hittar du information om vad som gäller och vad vi förväntar oss att av dig som hyrestagare.

Hyrestagaren förbinder sig att återlämna hyresobjekten rengjorda samt i fullgott skick (helt utan skador), samt att om eventuella skador uppstår ersätta skadan till dess fulla värde. Skador som uppkommer på hyrd utrustning skall ersättas innan avresa. Skador på hyrd utrustning som föranleder reparation, debiteras per timme, plus materialkostnader. Hyrestagaren intygar att hyresobjekten vid utlämnandet var i fullgott skick. Hyrestagaren förbinder sig att inom föreskriven tid återlämna hyresobjektet. För hyresobjekt som ej återlämnas inom föreskriven tid debiteras full hyra samt eventuell ersättning för förlorad hyresintäkt.

Fria mil gäller.
Alla priser är exklusive bränsle. Produkterna Levereras alltid fulltankade och återlämnas fulltankade. Vi debiterar 30 sek / liter vid icke tankad maskin.
Alla våra maskiner är besiktade, försäkrade och godkända för uthyrning. Vid skada gäller självkostnadspris dock max 12000 sek / maskin.
* Vid fel på maskiner bistår vi med service dygnet runt. Gäller inom Kiruna Kommun. Du ska använda skyddshjälm när du kör en terrängfordon, det vill säga en snöskoter eller en terränghjuling.

Vid hyra av gummikanot för färd i strömmande vatten krävs både gott omdöme och försiktighet. Hyrestagaren förbinder sig att följa de rekommendationer som ges beträffande färdvägar i forsarna samt bärning /tågning förbi forsar som kräver detta.
All färd sker på egen risk. 
Hyrestagaren förbinder sig att vara på upphämtningsplats i rätt tid enligt överenskommet, samt med förhyrd utrustning rengjord och färdig för inspektion. Eventuell väntetid vid sen ankomst debiteras per timme. Vid försening överstigande 3 timmar ger hyrestagaren uthyraren rätt att utlösa larm och starta eftersök. Hyrestagaren ansvarar vid sådant larm/eftersök för samtliga uppkomna kostnader därav

Objekten levereras och återlämnas fullt utrustade och i rengjort, fullgott skick. Hyrestagaren förbinder sig att vid uppsättning och nedpackning följa de instruktioner som medföljer. Hyrestagaren åtar sig ansvaret att vid uppsättning alltid förankra alla tillgängliga stormlinor. Hyrestagaren åtar sig även ansvaret att alltid vidtaga största möjliga försiktighet vid hantering av öppna lågor. Eldning är inte tillåten i våra produkter. Hyrestagaren åtar sig ansvaret att städa och återställa lägerplatsen i det skick ni fann den, eller bättre.

Vid hyra gäller de allmänna reglerna i första stycket. GPS och radioapparater levereras fulladdade och vid behov görs en funktionsgenomgång med uthyraren.

Vem får köra snöskoter?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har ett förarbevis för terrängskoter. Snöskoter får även köras av den som har svenskt körkort eller traktorkort utfärdat före 2000-01-01. Den som fått sitt kör- eller traktorkort återkallat efter 2000-01-01 måste ha genomgått och klarat förarbevisutbildning för att få köra snöskoter. Du kan även köra utan förarbevis om du ingår i en grupp inom turistnäringen med högst tio personer som har körkort eller traktorkort, och som leds av en person med förarbevis för terrängskoter längs en sträcka som bestämts av ledaren före färden.

Som utländsk förare (inom EES*) har du rätt att köra snöskoter i Sverige om du har rätten i ditt hemland. Om du inte kan visa det eller om du kommer från ett land utom EES är den enda möjligheten att ingå i en grupp inom turistnäringen eller att du har ett svenskt förarbevis. *EES-länder är medlemsländerna i EU, samt Norge, Island och Liechtenstein.

Var får du köra snöskoter?

Det är förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark. Generellt förbud för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte är någon skaderisk.

I fjällen finns ett antal så kallade regleringsområden. I en del av dessa områden finns allmänna skoterleder och där får körning endast ske på lederna. I andra regleringsområden gäller totalt skoterförbud för allmänheten.

Länsstyrelsen eller kommunen kan utfärda förbud att köra snöskoter i andra områden av hänsyn till bl a friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård. Skoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. I vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för det skyddade området kan du se om det är förbjudet.

Allmän snöskoterkörning är förbjudet i en skidanläggnings nedfarter eller i anslutning till dessa. Området är att betrakta som skidområde och när anläggningen är stängd är den att betrakta som arbetsområde då inga andra skall uppehålla sig där.